C6D63A36-6C14-4AAF-8B58-E00DDABD84AB

2 november 2017 - Sabie Park, Zuid-Afrika

C6D63A36-6C14-4AAF-8B58-E00DDABD84AB

Deze foto werd gemaakt op 2 november 2017 in Sabie Park, Zuid-Afrika.